Doctiris - University & Industry

Doctiris - University & Industry

Via Doctiris financiert Innoviris de samenwerking tussen de academische en de industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Het programma Doctiris financiert doctoraatsthesissen die uitgevoerd worden in samenwerking met ondernemingen of administratieve overheden.

Het programma moedigt de samenwerking aan tussen:

 • de academische en de industriële/economische sector van het Gewest en wil op die manier de competenties en de concurrentievermogen van de Brusselse ondernemingen ontwikkelen

 • de ‘academische’ sector en de publieke sector  (behalve academische actoren) van het Gewest om op die manier de publieke competenties in Brussel te ontwikkelen en de diensten aan de burger die daarmee samengaan.  

 

 

Tijdens de uitvoering van het project wordt de onderzoeker begeleid door de promotor van de onderzoeksinstelling en de supervisor van de partner-entiteit.

De doctoraatsthesissen moeten op termijn een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en het leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 
 
 

Je komt in aanmerking voor Doctiris als:

 • de onderzoeksinstelling minstens één afdeling heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • de kandidaat een Belgische of buitenlandse onderzoeker is die verbonden is aan de onderzoeksinstelling en die in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. De aanvraag is enkel geldig als de onderzoeker op het moment van de aanvraag nog niet voor het doctoraat is ingeschreven

 • de kandidaat minstens de helft van de duur van zijn doctoraat doorbrengt binnen de onderneming of de administratieve overheid

 • een gevestigde professor of onderzoeker van de gastinstelling als promotor optreedt

 • de partner-entiteit een onderneming of een administratieve overheid is met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het deel "binnen de onderneming of de administratieve overheid" moet in de Brusselse exploitatiezetel(s) worden uitgevoerd

 • binnen de partner-entiteit wordt de kandidaat begeleid door een werknemer van de onderneming of de administratieve overheid die als 'supervisor' van de kandidaat over de nodige wetenschappelijke en technische knowhow beschikt

Meer weten over de toelatingscriteria van Doctiris? Lees dan het reglement.

De promotor van het project (professor of onderzoeker van de gastinstelling) legt het project ter akkoord voor aan zijn hiërarchie, die de aanvraag in naam van de onderzoeksinstelling indient bij Innoviris.

De aanvraag moet ten laatste op 7 mei 2018 ingediend worden via een formulier beschikbaar in de toolbox op deze pagina (links bovenaan).

Neem contact op met het Technology/Knowledge Transfer Office van de onderzoeksinstelling die de kandidaat ontvangt.  Zij helpen je bij het opstellen van het project en het contact met de academische, industriële partners en institutionele partners. Het Technology/Knowledge Transfer Office dient je project eveneens in bij Innoviris.

Financieringstype

De toelage wordt toegekend aan de ontvangende onderzoeksinstelling en neemt de vorm aan van een subsidie.

De subsidie dekt voor 100% over een periode van 2 jaar: 

 • de beurs of het salaris van de onderzoeker

 • de werkingskosten in verband met de werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de onderzoeksorganisatie

 • de algemene kosten (max. 10% van de personeels- en werkingskosten)

De periode kan één keer verlengd worden voor een periode van maximum twee jaar (doctoraatsproject met een maximale duur van vier jaar).

 

Evaluatie

Je project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten. Ze baseren zich op je verdediging en de documenten die je bij Innoviris indient. 

 

Evaluatiecriteria van de jury
 • innovatie, uitdagingen en relevantie van het onderzoek

 • haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning)

 • geschiktheid van de kandidaat voor het project

 • omkadering en onthaalstructuren (onderzoeksomgeving, onthaalstructuur binnen de partner-entiteit, synergie tussen de partners)

 • valorisatieperspectief van de resultaten en potentiële impact van deze valorisatie op de economie, de werkgelegenheid en de omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Voorgaande Doctiris-projecten

Wens je meer informatie over de Doctiris-projecten van de afgelopen jaren? Klik dan hier.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Julie Verstraeten

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 70
jverstraeten@innoviris.brussels