Fablab Mobile

Home / Promotie / Fablab Mobile
Home / Promotie / Fablab Mobile

Fablab Mobile

De projectoproep FabLab Mobile van Innoviris steunt één of meerdere projecten die Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap en technologie, de studies en de jobs in deze richtingen.

Fablab Mobile

Projectoproep voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschap en ICT

 

 

Fadila Laanan, Staatsecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft beslist om een nieuw programma te lanceren om de toegang tot wetenschap en ICT te vergemakkelijken.

De projectoproep FabLab Mobile van Innoviris steunt één of meerdere projecten die Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap en technologie, de studies en de jobs in deze richtingen.

 

 

Het doel van het programma is jonge Brusselaars sensibiliseren voor ICT via een mobiel fablab.

De ingediende projecten moeten volgende inhoud bevatten:

 • Een voorstel voor de aankoop en/of de verbouwing van een vervoermiddel dat als fablab (in zijn geheel of een deel ervan) zal worden gebruikt, bijvoorbeeld een bus

 • Het tweejarig programma omvat verschillende sensibiliseringsactiviteiten in Brussel

De projecten moeten geleid worden door verschillende partners. De samenwerking tussen een vzw voor wetenschappelijke vulgarisering of animatie en een bestaand fablab zou bijvoorbeeld tot een goed evenwicht kunnen leiden tussen het aanleren van technische vaardigheden en het opvoedkundig aspect.

Een project voor de sensibilisering van de meest kwetsbare jongeren, die geen contact hebben met het milieu van de makers en/of in het algemeen weinig gesensibiliseerd worden voor wetenschappen en techniek is een troef.

 

Criteria voor de organisaties:

De organisaties die zich kandidaat kunnen stellen voor de projectoproep zijn:

 • ondernemingen met ten minste één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • non-profit organisaties met ten minste één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zelfstandigen die niet in bovenstaande categorieën passen, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel deelnemen aan een project als onderaannemer of als zelfstandige in het budget van één van de partners.

Criteria voor de projecten:

Een dossier is ontvankelijk wanneer het volledig is en voldoet aan alle vooraf vastgelegde criteria, meer bepaald:

 • De aanvraag wordt bij Innoviris ingediend door een persoon die wettelijk gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen, en dit ten laatste op de deadline van de oproep tot voorstellen

 • De aanvraag wordt naar behoren ingevuld. De volgorde en vorm van het formulier van Innoviris worden gerespecteerd.

 • De aanvragers moeten voldoen aan alle verplichtingen opgelegd in het kader van een eventuele vorige toekenning van steun door het Gewest

 • Het project mag niet van start gaan voordat de financieringsaanvraag is ingediend

 • De kandidaten mogen niet in financiële moeilijkheden verkeren

 • De kandidaten moeten ten minste één exploitatiezetel op het grondgebied van het Gewest hebben.


Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen moeten ten laatste op 16 augustus 2017 om 12.00 uur in één exemplaar, bedrukt op voor- en keerzijde, worden opgestuurd naar onderstaand adres:

INNOVIRIS
Ter attentie van Muriel Possoz - Oproep Mobiel Fablab
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroise Steenweg 110
1060 BRUSSEL

Er moet eveneens een elektronische versie, in formaat doc of docx, verstuurd worden naar volgend adres: funding-request@innoviris.brussels.

Aanvragen die na deze datum worden ingediend, komen niet meer in aanmerking.

Selectiecriteria

 • het respecteren van de toelatingscriteria

 • het innoverend karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project

 • het creatief en ludiek karakter van de voorgestelde activiteiten

 • de kwaliteit en de beroepservaring van het personeel dat aan dit project wordt toegewezen, evenals de kwaliteit van de wetenschappelijke, technische en functionele omkadering van het project

 • de overeenstemming tussen de middelen die worden ingezet en het doel van het project

 • de kwantitatieve en kwalitatieve impact van het project op het doelpubliek

 • de economische en/of sociale impact op het Gewest

 • de haalbaarheid van het project

 • het belang van de samenwerking en de motivatie van de verschillende partners

 • het contact met de verschillende Brusselse fablabs

 • de impact op jongeren en in het bijzonder op jongeren uit kwetsbare milieus

 

Financiering van de projecten

De financiële tegemoetkoming is in principe beperkt tot 100.000 euro per projectpartner.

Het plafond van de projecten bedraagt:

 • maximum 200.000 euro per project met 2 partners

 • maximum 300.000 euro per project met 3 partners

 • maximum 400.000 euro per project met 4 partners

 • maximum 500.000 euro per project met 5 partners

 • maximum 600.000 euro per project met 6 partners

waarbij de steun gelijkelijk verdeeld wordt over de verschillende partners.

De steun toegekend in het kader van de Fablab Mobile-actie is een de-minimissteun overeenkomstig Verordening nr. 1407/2013 van de Europese Commissie.

Deze formule is uitgewerkt voor de financiering van projecten met een duur van 24 maanden die eventueel kan worden verlengd.

 

Informatie nodig? 

Heb je meer informatie nodig? Raadpleeg het aanvraagformulier in de toolbox of neem contact op met:

 

Je contactpersoon bij Innoviris 

** IMAGE DESCRIPTION **

Muriel Possoz 

Science Promotion Advisor

Communication and Science promotion team

Tel. +32 2 600 50 15
mpossoz@innoviris.brussels