I Love Science Festival

Home / Promotie / I Love Science Festival
Home / Promotie / I Love Science Festival

I Love Science Festival

Het I love Science Festival verzamelt op één plek verschillende acties die als doel hebben wetenschappen en technologie te promoten bij jongeren en het ruime publiek, en dit gedurende drie dagen in Brussel.

I Love Science Festival - van 26 tot 28 april 2019 in Brussels Expo

Projectoproep voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschap en innovatie

In het Gewestelijk Innovatieplan (GIP 2016-2020) wil de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een antwoord bieden op de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel in de OOI-sector (onderzoek, ontwikkeling en innovatie). De strategie van het GIP voorziet acties en mechanismen ter promotie van wetenschappelijke en technologische carrières.

Het Gewest wil een aantal tools ontwikkelen voor de promotie van wetenschap en technologie bij jongeren zodat ze interesse krijgen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, maar het Gewest wil eveneens de interesse van het ruime publiek in dit domein onderhouden. Daarom organiseren Innoviris en visit.brussels de tweede editie van het I Love Science Festival (ILSF) dat een draaischijf moet vormen van alle initiatieven die bestaan omtrent wetenschapssensibilisering.

Doelstelling

Het I love Science Festival verzamelt drie dagen verschillende acties die wetenschap en technologie bij jongeren en het ruime publiek willen promoten op één plek in Brussel.

De tweede editie van het ILSF zal plaatsvinden van 26 tot 28 april 2019 in Brussels Expo. Het doel van dit wetenschappelijk festival is het aantrekken van een schoolgaand publiek op vrijdag en het ruime publiek op zaterdag en zondag. Het festival is ambitieus en streeft naar minimum 25.000 bezoekers in 3 dagen.

Tijdens het festival zullen er zeer diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals animaties, conferenties, bezoek, spektakels, exposities, ateliers, open laboratoria, debatten en rondetafelgesprekken, enzovoort.

 

Criteria voor de organisaties:

Elke structuur of entiteit (fysieke personen zijn uitgesloten) met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk, komt in aanmerking.

Er zal voorrang worden gegeven aan actoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Criteria voor de projecten

 • De voornaamste doelstelling van de projecten moet zijn om jongeren en/of het ruime publiek te sensibiliseren voor wetenschappen en/of technologie. Projecten die anders worden voorgesteld dan via dit formulier, zullen niet worden weerhouden.

 • Gratis deelname aan de actie voor het doelpubliek.

 • De voorkeur zal gegeven worden aan projecten met zowel een Franstalig als een Nederlandstalig doelpubliek. 


Het aanvraagformulier moet ten laatste op 12 september 2018 om 12.00 uur in één exemplaar, bedrukt op voor- en keerzijde, worden opgestuurd naar onderstaand adres:

INNOVIRIS
Ter attentie van Sébastien Rush
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroise Steenweg 110
1060 BRUSSEL

Er moet eveneens een elektronische versie, in formaat doc of docx, verstuurd worden naar volgend adres: funding-request@innoviris.brussels.

Aanvragen die na deze datum worden ingediend, komen niet meer in aanmerking.

Selectiecriteria

 • het respecteren van de toelatingscriteria

 • de grootte van het doelpubliek

 • het innoverend karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project

 • het creatief en ludiek karakter van de voorgestelde activiteiten

 • de kwaliteit en de beroepservaring van het personeel dat aan dit project wordt toegewezen, evenals de kwaliteit van de wetenschappelijke, technische en functionele omkadering van het project

 • de overeenstemming tussen de middelen die worden ingezet en het doel van het project

 • de haalbaarheid van het project

 

Financiering van de projecten

De steun toegekend in het kader van I Love Science is een de-minimissteun overeenkomstig Verordening nr. 1407/2013 van de Europese Commissie.

Bijgevolg moeten de begunstigden er op letten dat de ontvangen steun het totaalbedrag van de hen reeds toegekende de-minimissteun niet doet stijgen tot boven het plafond van 200.000 euro over een periode van 3 jaar, zoals opgelegd door Verordening nr. 1407/2013. Ze vullen hiervoor een verklaring op eer in die dit bevestigt.

De projecten zijn het voorwerp van een financiering die toelaat de hierna genoemde kosten te betalen:

 • de lonen van het personeel

 • de werkingskosten die rechtstreeks zijn verbonden met de uitvoering van het project, met uitsluiting van de eigenlijke uitvoeringskosten

 • de indirecte kosten (maximum 10% van de personeelskosten)

 • de investeringskosten

Alle uitgaven moeten worden verantwoord door middel van bewijsstukken en worden goedgekeurd door Innoviris. Een besluit en een subsidieovereenkomst leggen de in aanmerking komende uitgaven en de betalingsvoorwaarden vast.

Innoviris en Visit Brussels zijn verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan de algemene logistieke werking van het ILSF namelijk: huur van de locatie, infrastructuur van standen, meubels, elektriciteit, Internet (Wifi en kabel), catering, enzovoort.

 

Informatie nodig? 

Heb je meer informatie nodig? Raadpleeg het aanvraagformulier in de toolbox of neem contact op met:

 

Je contactpersoon bij Innoviris 

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastien Rush

Tel. +32 2 600 50 11
srush[at]innoviris.brussels