Science Mundi

Home / Promotie / Science Mundi
Home / Promotie / Science Mundi

Science Mundi

Om jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een derde editie van het programma ‘Science Mundi’ te organiseren. Het thema van dit jaar is ‘Hoe werkt dat eigenlijk?’ Science Mundi III is een projectoproep voor wetenschapssensibilisering van Innoviris. Dit jaar staat de werking van voorwerpen uit ons dagelijks leven centraal.

Science Mundi

Projectoproep voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen 

Logo Science Mundi III

 

Om jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een derde editie van het programma ‘Science Mundi’ te organiseren. Het thema van dit jaar is ‘Hoe werkt dat eigenlijk?’

Science Mundi III is een projectoproep voor wetenschapssensibilisering van Innoviris. Dit jaar staat de werking van voorwerpen uit ons dagelijks leven centraal.

We gebruiken voortdurend objecten waarvan we de werking niet kennen.  Wanneer je wil begrijpen hoe deze voorwerpen werken in een welbepaalde context, kom je al snel uit bij concepten uit de fysica, chemie, wiskunde, enzovoort. Op die manier krijgen abstracte begrippen een praktische invulling.

 

Leren hoe iets werkt, stelt je ook in staat om een voorwerp beter te gebruiken, en wie weet, zelfs te herstellen wanneer er problemen opduiken. Elektrische apparaten zijn vandaag alomtegenwoordig in het leven van jongeren. Het is dan ook interessant om vanuit deze concrete realiteit te vertrekken om wetenschappelijke begrippen aan te kaarten.

Via deze oproep financiert Innoviris microprojecten die Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap en technologie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.
 

Wil je deelnemen aan deze projectoproep? Vul het aanvraagformulier in. 

 

 
Criteria voor promotoren
 
 • Elke structuur of entiteit (met uitsluiting van fysieke personen), met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk komt in aanmerking.

 • Actoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgen voorrang. 

 

Criteria voor de projecten

 • alle Brusselaars aanspreken

 • sensibiliseren voor wetenschap en technologie via een activiteit die op de doelgroep is afgestemd

 • origineel zijn

 • een lokaal en/of gewestelijk dimensie bevatten

 • uitdrukkelijk melding maken van de methodologie, de pedagogische aanpak om de vooropgestelde doelstelling te bereiken en de verwachte impact. Het programma financiert geen regelmatige en terugkerende activiteiten van de projecthouders, de aankoop van materiaal, de verspreiding van informatie of de gewone dienstverlening en samenwerkingsverbanden. 

 • gratis zijn voor het publiek

 • georganiseerd worden tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019

Innoviris heeft het recht om, op eigen kosten, de uitvoering of de resultaten van de gefinancierde projecten te (laten) fotograferen of te (laten) filmen met het oog op wetenschappelijke of technische publicaties, promotie van wetenschappen of bekendmaking van de toegekende subsidies. Deze publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch verschijnen en zijn gericht op een grootschalige verspreiding bij gespecialiseerde actoren of het brede publiek. De promotor stemt dan ook in met de opname, de weergave, de verspreiding en de publicatie van afbeeldingen van de gefinancierde projecten. De promotor verbindt zich ertoe om geen vergoeding te vragen en vrijwaart Innoviris tegen iedere eis tot vergoeding van andere personen. Indien er minderjarigen betrokken zijn, zal Innoviris de nodige stappen ondernemen om de goedkeuring van de wettelijk verantwoordelijken te bekomen.

Je project moet ten laatste op 15 mei 2018 via de post (Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel) verstuurd worden naar Innoviris, ter attentie van de heer Montserrate Pascual Roca. De postzegel geldt als bewijs van ontvangst.

De promotor moet het aanvraagformulier en beargumenteren waarom het project zou moeten worden geselecteerd.

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden ingediend, zullen niet worden behandeld.

Adres:

Innoviris
Charleroisesteenweg 110 -1060 Brussel

Selectiecriteria

De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van volgende criteria:

 • de inspanningen van de promotoren om gelijkheid van kansen en sensibilisering van achtergestelde groepen te bevorderen

 • de overeenstemming met het thema van Science Mundi III: ‘Hoe werkt dat eigenlijk?’

 • het belang van het project in verhouding tot de doelstellingen van de projectoproep

 • de praktische haalbaarheid en de samenhang van het voorgestelde project

 • de impact van het project op het doelpubliek, berekend op basis van de verhouding kostprijs/persoon

Er zal voorrang worden gegeven aan projecten waarin twee of meerdere actoren samenwerken.

 

Financiering van de projecten

De steun die wordt verleend in het kader van bewustmakings- en promotieactiviteiten is een de-minimistoelage, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Europese Commissie.

Als begunstigde moet je er daarom op toezien dat de subsidie het totale bedrag van de de-minimissteun die je reeds ontvangen hebt niet hoger is dan 200.000 euro over een periode van drie jaar, zoals de Verordening (EG) nr. 1998/2006 voorschrijft. Hiervoor moet je een verklaring op eer invullen. 

De financiële tegemoetkoming is beperkt tot €6.000 per project. Dit is een maximaal bedrag. De som komt dus niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat werkelijk zal worden toegekend als het project wordt geselecteerd.

Het maximale bedrag voor projecten waarin verschillende actoren samenwerken, bedraagt:

 • €14.000 voor projecten met 2 verschillende actoren

 • €22.000 voor projecten met 3 verschillende actoren

 • €30.000 voor projecten met 4 verschillende actoren

De promotor moet aantonen dat hij over eventuele aanvullende middelen beschikt om zijn project uit te voeren.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Science communication officer

Communication & Science promotion

Tel. +32 2 600 50 65
mpascualroca[at]innoviris.brussels